ம ர ண த்தில் மு டி ந்த “டிக்டாக்” சவால்.. நண்பர்கள் கண்முன்னே லாரியில் சி க் கி சின்னாபின்னமா ன இ ளை ஞ ர் – அ தி ர வைக்கும் வீ டி யோ

டிக்டாக் சவாலை நிறைவேற்ற மு யன் று இந்தோனேசிய இ ளை ஞ ர் ஒருவர் ப ரி தா ப மா க தன் உ யி ரை பறிகொ டு த் துள்ளார்.இந்தோனேசியாவின் coconuts Jakarta செ ய் தி நிறுவனம் வெ ளி யிட்டுள்ள தகவ லில், அ ங் கு Tangerang பகுதியில் மூன்று பேர் இணைந்து “malaikat maut” என்ற சவாலை நிறைவேற்ற மு யன் றிருக்கின்றனர். அதாவது, malaikat maut என்றால் “the Angel of Death challenge” என அர்த்தமாம்.

இந்த சா க சம் எப்படிப்பட்டது என்றால், சவாலை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கும் ந ப ர், வேகமாக செல்லும் டிரக்கின் முன்பு பாய வேண்டும். பிறகு டிரக் அந்த ந ப ர் மீது மோதாமல் இருப்பதற்குள் லாவகமாக அதிலிருந்து த ப் பித்துவிட வேண்டும். இ ப் ப டி நடந்தால் அந்த சவாலில் அவர் வெற்றிப் பெற்றவராகி வி டு வாராம்.

கடந்த ஜூன் 3 அன்று, மூன்று பேர் இதே சவாலை மு ய ற் சித்துள்ளனர். அப்போது 18 வயதுடைய ந ப ர் டிரக் முன்பு ஓ டியிருக்கிறார். ஆனால், டிரக் நிறுத்தப்படவில்லை. வண்டி அவர் மீது மோத, அந்த ந ப ர் டிரக்கின் அ டியில் இழுக்கப்பட்டு ச ம் ப வ இடத்திலேயே ப ரி தா ப மா க ப லி யாகியுள்ளார். இதுகுறித்த வீ டி யோவும் தற்போது வெ ளி யா கியுள்ளது.

இதுகுறித்து அந்த டிரக் டிரைவரிடமும் வி சா ரி க் கப்பட்டு வருகிறது. ஜூன் 3 அன்று காலை இந்த ச ம் ப வம் அரங்கேற, அப்போதே அந்த ந ப ரும் உ யி ரி ழ ந்துவிட்டார் என்று இந்தோனேசிய மீடியாக்கள் தெரிவித்துள்ளன.

இதில் கொ டு மை என்னவென்றால், ஜூன் 2 அன்று, இந்தோனேசியாவின் மேற்கு ஜாவாவில் உள்ள பாண்டுங்கில் இதே சவாலை இரண்டு சிறுவர்கள் மு ய ற் சித்தனர்.அதில், 14 வயது சிறுவன் ஒருவனுக்கு மண்டை உடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டான். வி ப த் துக்குப் பிறகு அவரது பற்கள் உ டை ந் ததாகவும் கூறப்ப டு கிறது.