த கா த உ ற வு..க ண வ னை நி ர் வா ண மாக்கி ஊர்வலமாக அழைத்து சென்ற ம னை வி!

மற்றொரு பெ ண் ணுடன் உ ற வி ல் இருந்த க ண வ னையும், அவரது க ள் ள கா த லியையும் அரை நி ர் வா ண மாக்கி ஊர்வலமாக ம னை வி அழைத்து சென்ற ச ம் ப வம் பெ ரு ம் ப ரபர ப்பை ஏற்ப டு த்தியுள்ளது.

கா த ல னுடன் ஓடும் பெ ண் களையும், க ள் ள க்கா த ல னுடன் ஓடும் பெ ண் களையும் பிடித்து த லை யை மொட்டை அ டி த் து ஊர்வலமாக அழைத்துச் செல்லும் வ ழ க் கம் இருக்கிறது. கா த ல னை தனது தோளில் சுமந்து கொண்டு நெடுந்தூரம் ஓடவேண்டும். அப்படி ஓடும்போது குச்சியை வைத்துக்கொண்டு அந்த பெ ண் ணை அ டிப்பார்கள்.

வேறு சாதி ந ப ர்களை விரும்பிய கா ர ண த்தால் பெ ண் களை, ஆ ண்களை மரத்தில் தலைகீழாக க ட் டி வைத்து அ டி த் து உதைப்பதும் வட மாநிலங்களில் நடக்கிறது.சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் கொண்டாகன் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் அந்த ஆ ண் வேறு ஒரு பெ ண் ணுடன் க ள் ள உ ற வு வைத்து வந்திருக்கிறார். இதை அறிந்த அவரின் ம னை வி கிராம பஞ்சாயத்தை கூட்டி இருக்கிறார்.

கிராம பஞ்சாயத்தில் க ண வ ரையும், க ள் ள க்கா த லியையும் நிறுத்தி கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்கள். அப்போது பஞ்சாயத்தின் மு டி வின்படி அந்தப் பெ ண் ணின் க ண வ ரையும் அவரது க ள் ள க் கா த லியையும் நி ர் வா ண ப்ப டு த்தி ஊர்வலமாக அழைத்துச் செல்வது என்று மு டி வாகியிருக்கிறது.

அதன்படியே க ண வ ரையும் அந்த பெ ண் ணையும் நி ர் வா ண மாக்கி கைகளை பின்னால் மூங்கில் மரக்கிளையில் க ட் டி ம னை வியே முன்னின்று ஊர்வலமாக அழைத்துச் சென்றிருக்கிறார்.இந்த ச ம் ப வத்தில் அந்த க ண வ ரின் ம னை வி உள்பட 4 பேரை போ லீ சார் கை து செய்துள்ளனர்.